Kariérový poradce

Kariérový poradce – Mgr. Dita Ondrejčeková

E-mail: ondrdi@zsjunacka.cz
Konzultace po domluvě dle individuální potřeby

Pracovní doba:

pondělí – úterý – čtvrtek – pátek 14.30 – 18.30

středa 13.00 – 17.00

Motto:  Každý jsme expertem na vlastní kariéru

Cílem kariérového poradenství je celoživotní rozvoj kompetencí pro přebírání zodpovědnosti za kariéru a vlastní život. Společně budeme hledat odpověď na otázky: Jaké jsou mé silné stránky? Jaké mám možnosti? Co je mým cílem? Čím chci být a jak toho dosáhnout?

Důležité odkazy:

Kariérový poradce vykonává následující činností:

a) doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby

b) příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV)

c) komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče

d) identifikace nadání/potenciálu každého žáka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba školního systému identifikace a podpory nadání a komunikace a sdílení informací s ostatními školami a partnery v daném tématu

e) genderově nestereotypní kariérové poradenství

f) podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání

g) spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti

h) Poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, příjímací zkoušky).

ch) Koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají karierovým poradenstvím.

i) Řídí mentorské programy, exkurze, besedy, dny otevřených dveří.

j) Zajišťuje přípravu na přijímací řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – přihlášky, zápisové lístky)

k) Spolupracuje na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.

l) Pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy.