Výchovný poradce

Výchovný poradce – Mgr. Petr Zezulka

 • Telefon: 596 769 891
 • E-mail: zezupe@zsjunacka.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 13.30 – 14.30 hod.
 • po domluvě dle individuální potřeby

Poradenská činnost:

Výchovné poradenství

 • včasné zasílání žáků na vyšetření do PPP (pedagogicko-psychologická poradna), spolupráce při zpracovávání zpráv k vyšetření s vyučujícími i zákonnými zástupci
 • předkládání návrhů na další péči o žáky se specifickými poruchami učení
 • konzultace vyučovacích metod a hodnocení práce u žáků s poruchami učení a chování
 • kontrola platnosti vyšetření PPP
 • spolupráce s vyučujícím reedukační péče
 • ve spolupráci s třídními učiteli sledování žáků ze znevýhodňujícího sociálněkulturního prostředí – pomoc, rada
 • soustřeďovat odborné zprávy o žácích v poradenské péči
  soustřeďovat IVP (individuální vzdělávací plány) a vedení přehledu integrovaných žáků
 • spolupráce s metodikem prevence
 • aktuální řešení projevů šikany a jiných nevhodných projevů chování žáků ve spolupráci s vedením školy a metodikem prevence, přizvání zákonných zástupců těchto žáků k řešení situací
 • u závažnějších případů spolupracovat s PČR a odborným pracovištěm sociálního odboru ÚMOb Stará Bělá

Kariérové poradenství

 • spolupráce s pracovníky IPS (Informační a poradenské středisko), SŠ, SOU v souvislosti s volbou povolání
 • koordinace akcí zaměřených na volbu povolání
 • aktuální podávání informací k volbě povolání žákům i zákonným zástupcům (změny)


Aktuality

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne probíhat pravděpodobně až od konce měsíce října. Informace o začátku včas upřesníme.

Metodické stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k problematice posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání ve střední škole

Na základě ust. § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili při přijímacím řízení podmínky pro přijetí prokázáním mj. zdravotní způsobilosti. Totéž ukládá ust. § 60 odst. 15 školského zákona… číst dále…

Všechny aktuality