Přijímací řízení, co teď a co potom?

Zápisový lístek

Termín pro podání zápisového lístku 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – nedostanete dopis. Způsob zveřejnění výsledků SŠ obvykle oznamují v průvodním dopisu. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě. 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. 

Zpětvzetí zápisového lístku 

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání. Vzít zápisový lístek zpět však můžete jen jednou.

Ztráta zápisového lístku 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku u nás ve škole.

2. Odvolání

Odvolání podáváte v případě, že žák splnil kritéria pro přijetí. Určitě ho podejte.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala; některé školy umožňují převzetí rozhodnutí osobně v den zveřejnění výsledků, ve stejný den pak můžete podat odvolání.

Vzor odvolání :

Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

O přijetí na základě odvolání střední škola informuje nejčastěji telefonicky.

3. Další kola přijímacího řízení

Pokud neuspějete s odvoláním, budeme společně hledat další obory. V minulých letech byla volná místa na většině oborů i gymnáziích, ale nemůžeme na to spoléhat. Počet přihlášek není omezen, vše se řeší individuálně.

Volná místa na SŠ jsou zveřejňována na Informace o volných místech ve středních školách a konzervatořích | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)   

Hodně štěstí a pevné nervy.

Mgr. Dita Ondrejčeková, ondrdi@zsjunacka.cz