Mezipředmětové vztahy

Hodina pracovní výchovy byla věnována matematice. Dovednost sestrojit 2D i 3D útvary, řešit jednoduché
konstrukční úlohy o trojúhelnících, čtyřúhelnících a mnohoúhelnících, patří k učivu matematiky pátého ročníku.
Žáci pracovali ve skupinách, stavěli podle plánků. Na postavených modelech si zopakovali pojmy: bod, rovnoběžka, kolmice, čtverec, obdélník. Propojováním kuliček a tyček stavebnice KUGELI si všichni procvičili jemnou motoriku.