Dopravní den

Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší
škole věnujeme. Dne 8. dubna se uskutečnil projekt prvního stupně s názvem BEZPEČNĚ NA CESTÁCH.
Na vycházce do okolí školy poznávaly děti prvních tříd dopravní značky. Druháci navrhli nový model
cyklistické přilby a zopakovali si čísla tísňového volání v případě ohlášení mimořádné události. Bezpečností chodců, zásadami bezpečného přecházení vozovky, důležitostí používání
reflexních prvků se na pěších vycházkách na ozdravném pobytu ve Velkých Karlovicích zabývali žáci
třetích a čtvrtých tříd. Lektorky ze společnosti První pomoc Živě uskutečnily v prvních, druhých a pátých
ročnících zdravovědné besedy se zaměřením na správné poskytnutí první pomoci zraněnému. Děti si
vyzkoušely stabilizovanou polohu, seznámily se s využitím trojcípého šátku jako závěsu horní končetiny
při její fixaci, na modelu jim byla ukázána resuscitace. Žáci pátých tříd se věnovali historii vzniku jízdního
kola, povinné a doporučené výbavě, četli cyklistické desatero. Zhlédli film „BEZPEČNĚ K CÍLI“, kde
v krátkých, cca tří minutových kapitolách byly popsány základní informace, které by všichni měli znát, než
se sami do provozu vydají. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Českým červeným křížem vzniklo CD
„PRVNÍ POMOC“, které žáky seznámilo se správným chováním po dopravní nehodě. Vyzkoušeli si roli
spisovatele při dokončování příběhu Ošklivý sen, plnili online testy, správně vybarvovali a pojmenovávali
dopravní značky.
I přes znalost dopravních předpisů často v běžných situacích chybujeme a nechováme se ohleduplně.
Cílem dopravní výchovy na naší škole je vychovat v žácích správné přístupy a reakce, které povedou ke
snížení nehodovosti a k celoživotnímu bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním provozu.