Metodické stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k problematice posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání ve střední škole

Na základě ust. § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili při přijímacím řízení podmínky pro přijetí prokázáním mj. zdravotní způsobilosti. Totéž ukládá ust. § 60 odst. 15 školského zákona formulací, ře předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

Za účelem zajištění bezproblémového předání potřebných informací lékařům vydávajícím lékařský posudek je vhodné po výběru střední školy navštívit webové stránky zvolené střední školy a zde vytisknout pro potřeby posuzujícího lékaře informaci školy k vybranému oboru vzdělání o faktorech, jimž jsou žáci zpravidla v průběhu vzdělávání vystaveni, příp. o zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, kterou mohou jako žáci střední školy vykonávat v rámci praktického vyučování.

Výchovný poradce
Mgr. Petr Zezulka