Základní informace

Mgr. Kateřina Coufalová

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 – 15:30 po předchozí domluvě
E-mail: coufka@zsjunacka.cz

Mgr. Kateřina Bílková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
E-mail: bilkka@zsjunacka.cz

Práce školního speciálního pedagoga:

 • Vytváří podmínky pro integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické intervence.
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků ve spolupráci s pracovníky poradenských zařízení.
 • Provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti.
 • Vede hodiny individuální a skupinové speciálně pedagogické intervence zaměřené na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí.
 • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
 • Úzce spolupracuje s vedením školy a odbornými institucemi – PPP, SPC.
 • Spoluvytváření PLPP (plánu pedagogické podpory).
 • Usiluje o snížení rizik vzniku výchovných a výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáků.
 • Kontroluje platnost doporučení z PPP a SPC.
 • Včasné zasílání žáků na kontrolní vyšetření do PPP, SPC.

Činnosti zaměřené na žáky

 • Individuální konzultace při studijním selhávání, výchovných obtížích, narušených vztazích s vrstevníky, učiteli, rodiči.
 • Pravidelné hodiny individuální speciálně pedagogické péče – reedukace specifických poruch učení a nápravy narušené komunikační schopnosti. Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj oslabených dílčích funkcí, zrakového a sluchového vnímání, koncentrace pozornosti, paměti, komunikační schopnosti, artikulační obratnosti.

Činnosti zaměřené na zákonné zástupce

 • Konzultace výchovných a vzdělávacích problémů žáků.
 • Doporučení vhodných pomůcek, metod a způsobů práce v domácím prostředí.
 • Možnost předání kontaktu na pracovníky školských poradenských zařízení.

Činnosti zaměřené na pedagogické pracovníky

 • Konzultace výchovných a výukových problémů žáků.
 • Volba vhodných výukových metod a způsobů práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými.
 • Podpora a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a podpůrných opatření.