Šablony II. pro ZŠ Ostrava-Stará Bělá CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009507

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvníh stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního štupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolurpáce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol a děti v přípravných třídách základních škol. Výstupem aktivity je práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 1,0 na jeden měsíc.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

a) čtenářská gramotnost
b) matematická gramotnost
c) inkluze

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzděláván a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP, pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.