Online informační schůzka k přijímacímu řízení

Dne 11.1.2022 od 16.00 v online prostředí MS Teams proběhne informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ.

Schůzka je určená zákonným zástupcům žáků devátých tříd a zákonným zástupcům žáků pátých tříd, kteří mají zájem o studium na víceletých gymnáziích.

Na schůzce budou především předány informace o administrativním procesu přijímacího řízení, jeho časovém harmonogramu,   dále pak o možnosti individuálních konzultací.

Ke schůzce se můžete připojit kliknutím na odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNkOGMzNjktZmFjZS00ZGE3LWE0OGEtZmFhNTI4OWZkMjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225496b6a0-8312-48fe-8169-c48b794a922b%22%2c%22Oid%22%3a%22c4930e45-46b5-4537-992e-20074327f924%22%7d