Třídní projekt

nazvaný Naši sousedé byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti tak, aby žáci mohli čtení využívat jako
nástroj k dosažení dalších cílů. Děti pracovaly s předtištěnými kartičkami sousedních států nebo
s učebnicí. Naučily se rozlišovat podstatné informace od okrajových, vědí, co jsou orientační prvky.
Závěrem každá skupina odprezentovala svou práci. Výstupem projektu jsou velmi zdařilé plakáty.
V dalších vlastivědných hodinách se zaměříme na lokalizaci jednotlivých evropských států do slepé mapy
s pomocí mapy nástěnné.