Okruhy pro závěrečné práce

Matematika: Termín: 29. května

slovní úloha – zápis rovnice a její řešení, násobení desetinného čísla desetinným číslem, sčítání a odčítání desetinných čísel, dělení dvojciferným číslem (se zkouškou), průměr – slovní úloha, zaokrouhlování (na desetiny, setiny, jednotky, desítky…), zápis zlomku desetinným číslem, zápis desetinného čísla zlomkem, rýsování útvaru v rovině (bod, přímka, úsečka, sestrojení čtverce, obdélníku, trojúhelníku, pojmenování útvaru, výpočet jeho obsahu, obvodu)

Český jazyk: Termín 31. května

slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem, přísudek jmenný, slovesný, tvary podstatných jmen, -mě x

– mně, určování přídavných jmen, zájmen, číslovek, čtení s porozuměním a otázky k přečtenému.