Okruhy pro čtvrtletní práce

Matematika: numerace, písemné dělení, zkouška, závorky, součtové trojúhelníky, šipkové grafy, násobilkové čtverce, krokování, zápis pomocí čísel, slovní úloha, zápis čísel podle slovního zadání, zvětšení a zmenšení, rýsování podle šipkového zápisu, obvod a obsah obrazce. Termín: úterý

Český jazyk: Doplňování i/y, slovní druhy, určování podstatných jmen a sloves, slova mnohoznačná, předložky, předpony, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, slovo základové, slovotvorný základ, psaní mě/mně. Termín: čtvrtek

Test: 🙂 Mezinárodní den pozdravů ZDE