Grant – Čtenářské dílny a čtenářské projekty

V tomto kalendářním roce získala naše škola grant na nákup nových knih do školní knihovny za účelem realizace těchto projektů:
Čtenářské dílny – alespoň jedenkrát za měsíc v každé třídě 1. a 2. stupně ZŠ
Žáci si přinesli z domu nebo vybrali z žákovské knihovny knihu, ze které si v hodině českého jazyka a literatury četli, plnili různé úkoly a sdíleli své poznatky s ostatními spolužáky.

Čtení nebolí – společný projekt 1. a 9. tříd
Každý žák deváté třídy se staral o prvňáčka. Společně řešili nejen úkoly a kvízy, které vycházely ze společného čtení. Vyvrcholením čtenářských aktivit bylo slavnostní pasování na čtenáře.  

Čtení nuda není – projekt 2.-5. tříd
Projekt probíhal na prvním stupni ZŠ kromě 1. tříd. Hodiny českého jazyka a literatury byly realizovány venku pohybovou formou. Úkoly zaměřené na čtení byly úměrné věku dětí a jejich čtenářským dovednostem.

Literární šifry a kvízy – třídy 2. stupně ZŠ
Šifry i kvízy byly zařazovány v souvislosti s probíraným tématem nebo autorem. Pomoc k vyřešení mohli žáci nalézt v knize, která se nachází v knihovně.

Recitační soutěž – každá třída 1. i 2. stupně ZŠ

Malujeme literární postavu
– každá třída 1. a 2. stupně ZŠ
Žáci kreslili ve výuce výtvarné výchovy obrázek na základě společné četby. Výsledkem byla výstavka na panelech školy.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.