Dlouhodobý plán EVVO

Ve školním roce 2021/2022 stejně jako v předchozích létech i těch budoucích si vytváříme plán EVVO. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledování a uvědomování si vztahů mezi člověkem a jeho životním prostředím. Ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků. Ekologické vzdělávání a výchova ve smyslu udržitelného rozvoje nepředstavují pouze jednorázové akce, ale zdůrazňují dlouhodobost a postupné prohlubování a zdokonalování vědomostí a dovedností v rámci všech vzdělávacích oblastí ŠVP, v rámci všech předmětů.

Dlouhodobý plán EVVO:

V rámci tohoto plánu se zaměřujeme a budeme zaměřovat především na tyto body:

1. Zapojení principů udržitelného rozvoje do výuky všech vyučovacích předmětů, organizaci soutěží a projektových dnů s touto tematikou, doplňování knihovny, spolupráci s rodiči, spolupráci s ekologickými centry a podobnými organizacemi.

2. Ekologizace provozu školy

Úspory energií – snaha šetřit s elektrickou energií, vodou. Nákup zařízení, čistících prostředků a spotřebního zboží šetrného k životnímu prostředí. Účelné nakládání s odpady, péče o okolí školy – zahradu, hřiště.

3. Podpora vzdělávání pracovníků školy v oblastech Environmentální výchovy a udržitelného rozvoje.