DEN PREVENCE

Ve čtvrtek 2. prosince proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci se sdružením Renarkon připravila metodička prevence a kariérová poradkyně pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže a motivují žáky k zamyšlení nad volbou povolání. Šeťáci se věnovali vztahům ve svých třídních kolektivech. Žáci sedmých tříd se zamýšleli nad problematikou závislosti na virtuální realitě (netolismu), osmé třídy pracovaly s tématem kyberšikany, jak jí předcházet a jak se tomuto typu šikany bránit. Žáky devátých tříd lektorka Renarkonu informovala o práci s drogově závislými lidmi a pracovali na uvědomění si vlastního postoje k závislostem. Den prevence je orientován nejen na informování žáků v oblasti prevence rizikového chování a kariérového poradenství, ale také na podporu spolupráce třídního učitele a dětí ve třídě a na upevňování dobrých vztahů v třídních kolektivech.