Projekt

Rekonstrukce školních dílen – odborná učebna pro výuku učení oblasti člověk a svět práce Základní školy Ostrava-Stará Bělá je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003787. Projekt spočívá v renovaci učebny, stavebních úpravách, výměně oken, podlahy, ve vybavení novým nábytkem a nářadím pro kvalitnější výuku pracovní výchovy a lepší připravenost žáků na budoucí studium a volbu povolání.