Okruhy pro závěrečné práce

Matematika: dělení dvojciferným číslem, desetinná čísla – sčítání, odčítání, násobení, zlomky, rýsování podle pokynů – obvod, obsah, průměr, rovnice. Termín: 29. května

Český jazyk: slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem, přísudek jmenný, slovesný, určování přídavných jmen, zájmen, číslovek, čtení s porozuměním a otázky k přečtenému. Termín: 31. května