Okruhy k Závěrečným písemným pracím

Matematika: numerace – i násobení dvojciferným číslem; převádění jednotek; slovní úloha se zlomky – nákres, výpočet, písemná odpověď; soustava dvou rovnic – převedení do zvířátek dědy Lesoně a do hada, vyřešení; geometrie – ve čtvercové síti vyznačit body podle souřadnic s daným počátkem, narýsování obrazce, obvod, obsah, pojmenování narýsovaného obrazce. Termín: středa 8.6.

Český jazyk: doplňování i/y uprostřed slov, spodoba hlásek (d/t, h/ch, t/d, …), doplňování koncovek u podstatných jmen i u sloves, určení podmětu a přísudku – základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem v minulém čase, určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen. Termín: čtvrtek 9.6.