Den prevence

V měsíci březnu proběhl na naší škole Den prevence. Ve spolupráci s organizací Rizika internetu a komunikačních technologií, s Renarkonem, Ostravskou fakultou a  se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě připravila metodička prevence pro třídní kolektivy a třídní učitele témata, která se věnují prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Šeťáci se s lektorem panem Látalem věnovali tématu bezpečné komunikace na sociálních sítích a bezpečného pohybu v prostředí internetu. Žáci sedmých tříd byli poučeni lektory z Renarkonu o škodách na zdraví způsobených kouřením. Za žáky osmých tříd přišli studenti Ostravské univerzity. Divadelním představením vtáhli žáky do příběhu o kyberšikaně, pak společně hledali možnosti, jak kyberšikaně předcházet  a jak se útokům bránit. Za žáky devátých tříd přišly lektorky ze Zdravotního ústavu a probíraly téma duševní zdraví, nabízely možnosti, jak posílit odolnost vůči stresu. Den prevence je orientován nejen na informování a formování postojů našich žáků k jevům v oblasti prevence rizikového chování, ale také na podporu spolupráce třídního učitele a dětí ve třídě a na upevňování dobrých vztahů v třídních kolektivech. Lektorům a třídním učitelům děkuji za spolupráci a přeji jim život bez rizikových jevů a stresových situací.

Eliška Chrástecká, metodik prevence