Přijímací řízení – testy na covid-19 – Mimořádné opatření

Přijímací zkoušky se může zúčastnit jen žák, který

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. c) žáci jsou povinni chránit dýchací cesty -respirátory poskytne naše škola při testování

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.


Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.


Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.


Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem (podporující osoba).

Předpokládané testování pro přijímací zkoušku:

žáci 5. tříd pátek 30.4. 5.A od 7.45 hod., žáci 5.B od 10.00 hod.,

žáci 9. tříd pátek 30.4. 9.A od 8.00 hod., 9.B od 10.00 hod.

žáci 7. tříd pátek 30.4. od 11.00 hod.

Potvrzení se budou vydávat dvě – na každou školu, prosím nahlaste svůj zájem o testování třídnímu učiteli, aby škola mohla připravit potvrzení.