Opakujeme s geometrií

V hodině pracovní výchovy se žáci pohybovali ve známém prostředí staveb z krychlí, byly uplatněny
mezipředmětové vztahy Pv stavebnice + M. Úloha sloužila k oživení pojmů stavba, plán stavby, půdorys,
pohled. Děti si stavby ve dvojicích vybudovaly, posléze přiřazovaly jejich plány. Vše zapisovaly na
mazací tabulky. Následovala práce s geodeskou, vznikl červený rovnoramenný trojúhelník o obsahu
2 čtverce ( polovina destičky ). Žáky chválím za kázeň a pozornost. 🙂